Algemene voorwaarden VoRa Trading B.V.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. VoRa Trading: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: VoRa Trading B.V. gevestigd aan de
Beelaertslaan 30 te Oosterbeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 53090209;
b. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met VoRa Trading een overeenkomst aangaat,
dan wel die een offerte/aanbieding van VoRa Trading heeft ontvangen of met wie VoRa Trading in enige
rechtsbetrekking staat of voor wie VoRa Trading enige rechtshandeling verricht;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen VoRa Trading en de klant;
d. producten: de producten die VoRa Trading levert;
e. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.
Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door VoRa Trading aan de klant en voorts op alle (overige)
rechtshandelingen tussen VoRa Trading en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere
precontractuele situaties.
2.2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen
die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden
bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
2.5. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
VoRa Trading voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Offertes zijn geldig gedurende een periode van 4 weken te rekenen vanaf de datum van de offerte.
3.2. Elke offerte, tenzij schriftelijk anders is vermeld, is gebaseerd op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan VoRa Trading opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop VoRa Trading
haar aanbieding baseert.
3.3. De door VoRa Trading aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen
zonder toestemming van VoRa Trading niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.4. Alle bij een offerte/aanbieding verstrekte afbeeldingen, technische specificaties en andere gegevens in brochures zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn te allen tijde indicatief van aard.
Gegevens zijn slechts bindend indien dat uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail is bevestigd.
3.5. VoRa Trading kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.7. VoRa Trading heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde
minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.
Artikel 4. Overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het aanbod van VoRa Trading heeft aanvaard.
Artikel 5. Annulering
5.1. In het geval dat de klant een bestelling annuleert, dan zal de klant alle reeds door VoRa Trading in
het kader van de overeenkomst gemaakte kosten hebben te vergoeden.
5.2. Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de klant voor
de schade die voortvloeit uit de annulering of voortijdige beëindiging.
Artikel 6. Prijzen en prijswijziging
6.1. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
Algemene voorwaarden VoRa Trading B.V.
6.2. In afwijking van het hetgeen is opgenomen in artikel 6.1 zijn de vermelde prijzen voor de klant
zijnde een consument inclusief btw.
6.3. Voor VoRa Trading is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in
een andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een
koerswijziging is opgetreden, zal VoRa Trading gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
6.4. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding
geldende kostenbepalende factoren. Indien zich tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering wijzigingen voordoen in de hiervoor bedoelde kostenfactoren, is VoRa Trading gerechtigd tot herziening van de oorspronkelijke prijs.
6.5. Indien de oorspronkelijke prijs ingevolge lid 3 en/of lid 4 van dit artikel wordt verhoogd, dan
heeft de klant zijnde een consument het recht de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk
of elektronisch te geschieden binnen 5 werkdagen nadat VoRa Trading de klant van de prijsverhoging in
kennis heeft gesteld.
6.6. Een verhoging van de prijs wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke
maatregel is geen grond voor ontbinding.
Artikel 7. Levering
7.1. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in
gebreke, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
7.2. VoRa Trading is gerechtigd de levering in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud
van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering.
7.3. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.
7.4. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door VoRa Trading bepaald.
7.5. Eventuele verzend- of transportkosten komen voor rekening van de klant.
Artikel 8. Leveringstermijn
8.1. Alle door VoRa Trading genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond
van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan VoRa Trading bekend waren en zij zullen zoveel
mogelijk in acht worden genomen. Vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
8.2. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van VoRa Trading ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst
9.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. VoRa Trading zal de klant hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.
Artikel 10. Verplichtingen van de klant
10.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VoRa Trading aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VoRa Trading ter beschikking worden gesteld.
10.2. Het isoleren van een bouwwerk is specialistisch werk. VoRa Trading raadt aan de geleverde producten door een professional aan te laten brengen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop
hij de geleverde producten gebruikt, aanbrengt of verwerkt.
10.3. De klant vrijwaart VoRa Trading voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
10.4. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen jegens VoRa Trading heeft voldaan, dan heeft VoRa
Trading het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft VoRa Trading het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Artikel 11. Betaling
11.1. De klant dient de van VoRa Trading ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
11.2. VoRa Trading is gerechtigd van de klant vooruitbetaling te verlangen. Indien de klant het vooraf
gefactureerde bedrag niet tijdig voldoet, dan heeft VoRa Trading het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. VoRa Trading is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt doordat door de
opschorting de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd.
11.3. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de
klant, na door VoRa Trading ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te
betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som
opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen
alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste
van de klant.
11.4. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en
vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen
strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van VoRa Trading, totdat alle vorderingen die VoRa Trading op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
12.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten
niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
12.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VoRa Trading te bewaren.
12.4. VoRa Trading is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog
bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal VoRa Trading
te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter
uitoefening van de rechten van VoRa Trading.
Artikel 13. Garantie
13.1. Op van derden betrokken materialen of producten wordt door VoRa Trading niet meer garantie
gegeven dan aan haar door haar toeleverancier wordt gegeven. Eventuele fabrieksgaranties worden voor het
tot stand komen van de overeenkomst aan de klant medegedeeld.
13.2. De klant kan geen beroep op de garantie doen en klachten over gebreken worden niet in behandeling genomen indien:
a. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde zijn
uitgevoerd, dan wel de door VoRa Trading verstrekte gebruiksinstructies niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
b. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de klant of diens
personeel;
c. het geleverde niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij
gebreke daarvan de gangbare bestemming;
d. gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
e. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
f. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
g. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
Artikel 14. Afbeeldingen, informatie en afwijkingen
14.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, informatie betreffende afmetingen, kleuren, levensduur,
toepasbaarheid, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website van VoRa Trading, in folders
of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of
ontbinding zijn.
14.2. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde op maat gemaakte producten en anderzijds op de door
de klant aangegeven afmetingen kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
14.3. Afwijkingen van 5% of minder zijn, worden in ieder geval steeds geacht afwijkingen van geringe
betekenis te zijn.
Artikel 15. Aansprakelijkheid en verjaring
15.1. VoRa Trading kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of
indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden
toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of
vanwege de klant te werk zijn gesteld.
15.2. VoRa Trading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VoRa Trading is
uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15.3. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door VoRa Trading geleverde product, sluit VoRa Trading iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de geschiktheid en eventuele (gevolg)
schade.
15.4. VoRa Trading is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld
verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
15.5. VoRa Trading kan er nimmer verantwoordelijk voor worden gesteld indien het isolerend effect
van de geleverde producten tegenvalt.
15.6. VoRa Trading is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade.
15.7. Indien VoRa Trading aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van VoRa Trading beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van VoRa Trading gedane uitkering.
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van VoRa Trading beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van
de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VoRa Trading of haar ondergeschikten.
15.9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens VoRa Trading vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat
de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens VoRa Trading kan aanwenden, met dien verstande dat voor
de klant zijnde een consument een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.
Artikel 16. Reclames
16.1. De klant is verplicht de geleverde producten en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren. Reclames naar aanleiding van eventuele
tekorten en/of zichtbare beschadigingen dienen zo spoedig mogelijk na de levering schriftelijk of via de
e-mail aan VoRa Trading te worden gemeld.
Artikel 17. Ontbinding en opschorting
17.1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt,
in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest,
of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft VoRa Trading het recht (verdere)
uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en)
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van VoRa Trading op schadevergoeding.
17.2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens VoRa Trading niet nakomt of VoRa Trading
vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek
van VoRa Trading adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft VoRa
Trading het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van VoRa
Trading op schadevergoeding.
17.3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is VoRa Trading niet tot enige schadevergoeding gehouden.
17.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van VoRa
Trading op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.
Artikel 18. Overmacht
18.1. VoRa Trading is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van VoRa Trading
liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; extreme
weersomstandigheden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel
hier te lande als in landen van herkomst van de producten of onderdelen van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan VoRa Trading door
haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van VoRa Trading
of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van VoRa Trading of haar leverancier, het
optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen,
of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg
brengende. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van
VoRa Trading.
18.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht
om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds in gevolge de overeenkomst
geleverd of uitgevoerd is, zal naar verhouding worden afgerekend.
18.3. Partijen zullen elkaar spoedig van een toestand van overmacht op de hoogte stellen.
Artikel 19. Geheimhouding
19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De
partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten
20.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door VoRa Trading geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Artikel 21. Slotbepalingen
21.1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het
tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een
herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
21.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3. Elke overeenkomst tussen VoRa Trading en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven
of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
21.4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en VoRa Trading worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar VoRa Trading gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
1,15
VoRaTrading
SuperFOIL isolatie
VoRaTrading
SuperFOIL Isolatie

Offerte aanvragen

    Wij vragen de voor ons de benodigde contactgegevens van u, welke wij niet met andere partijen delen. In onze Privacyverklaring kunt dit natuurlijk nalezen.

    Een sample is zo gefixt!

      Wij vragen de voor ons de benodigde contactgegevens van u, welke wij niet met andere partijen delen. In onze Privacyverklaring kunt dit natuurlijk nalezen.